Artikelarkiv

Val 2018: Kristdemokraterna

1. Vad utmärker ert partis Mellanösternpolitik (med Palestina och Israel i tanken)? Hur ser ni på en tvåstatslösning enligt 1967-års gränser? Anser ni att Östra Jerusalem bör bli huvudstad i en framtida palestinsk stat? Om ni inte stödjer en tvåstatslösning, vad är då ert förslag på lösning?

Vi anser att Sverige måste återupprätta de diplomatiska relationerna till Israel och anseendet som konstruktiv samtalspartner i den israelisk-palestinska konflikten. Historiskt har Sverige haft goda relationer till båda parter. Kristdemokraterna är för en fredlig tvåstatslösning på Israel - Palestinakonflikten enligt 1967 års gränser. Gränsdragningar, synen på Jerusalem, landområden och andra konfliktområden måste Israel och palestinierna komma överens om i fredssamtal.

2. Hur ser ni på blockaden av Gaza?

Det behövs en lösning som adresserar Israels legitima säkerhetsintressen. Den senaste tiden har vi sett en upptrappning av våldet och raketbeskjutningar från Gaza mot Israel. Även vapensmugglingen till Gaza måste upphöra. Vi efterlyser en grundläggande förändring av politiken som leder till ett slut på blockaden och en långsiktig, hållbar lösning på situationen i Gaza.

3. Vad anser ni att EU, FN och Sverige ska göra för att stoppa Israels expansion av de olagliga bosättningarna på Västbanken?

Utomstående aktörer bör bidra och uppmana till en konstruktiv lösning på konflikten. Fred byggs genom förtroende och förhandling. Man måste visa att krav ställs både på Israel och Palestina.

4. Anser ni att det borde införas sanktioner av något slag mot Israel? Hur ser ni på att Israel har förmånliga samarbetsavtal med EU samtidigt som de bryter mot internationell rätt?

Nej, för oss är det viktigt att vi använder våra relationer till att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och internationell rätt. Sverige ska ha avtal som följer folkrätten och EU:s gemensamt beslutade riktlinjer. EU har redan beslutat att i alla avtal mellan EU och Israel måste det framgå att avtalet inte gäller varor från bosättningar på den ockuperade Västbanken.

Val 2018: Miljöpartiet

1. Vad utmärker ert partis Mellanösternpolitik (med Palestina och Israel i tanken)? Hur ser ni på en tvåstatslösning enligt 1967-års gränser? Anser ni att Östra Jerusalem bör bli huvudstad i en framtida palestinsk stat? Om ni inte stödjer en tvåstatslösning, vad är då ert förslag på lösning?

Vi har i regeringsställning fattat beslut om att erkänna Palestina som stat. Syftet med Sveriges erkännande är att bidra till en framtid där Israel och Palestina kan leva sida vid sida i fred och säkerhet inom ömsesidigt erkända gränser, med 1967 års gränser som utgångspunkt. Vi anser att Östra Jerusalem ska bli palestinsk huvudstad om palestinierna så önskar. Vi ger stöd till de moderata och och icke-våldsbejakande krafterna i Palestina som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet, och har ökat det ekonomiska biståndet under mandatperioden. Bägge parter ska agera i enlighet med folkrätten.

2. Hur ser ni på blockaden av Gaza?

Den israeliska regeringens blockad av Gaza har lett till en situation av social misär, arbetslöshet och hopplöshet, en grogrund för hat och extremism. Isoleringen måste hävas och gränsövergångarna öppnas. Enda vägen fram mot säkerhet också för Israel är förhandlingar.

3. Vad anser ni att EU, FN och Sverige ska göra för att stoppa Israels expansion av de olagliga bosättningarna på Västbanken?

Sverige, liksom EU och FN, ska vara tydliga i sina fördömanden av de illegala bosättningarna. Vi ska med kraft markera mot varje våldshandling mot civila och varje folkrättsbrott. Vi ska kräva eldupphör av såväl Hamas som den israeliska regeringen och vi ska använda alla verktyg vi har, inklusive handelspolitiken, för att förmå parterna att byta våld mot förhandlingar och Israel att häva blockaden och avbryta ockupationspolitiken. Sverige ska ha en nära dialog med både Israel och Palestina för att främja fredsarbetet.

4. Anser ni att det borde införas sanktioner av något slag mot Israel? Hur ser ni på att Israel har förmånliga samarbetsavtal med EU samtidigt som de bryter mot internationell rätt?

FN:s resolutioner ska följas och de mänskliga rättigheterna respekteras. EU ska inte ingå ytterligare förmånliga handelsavtal med Israel så länge de åtaganden som avkrävs Israel i FN:s resolutioner inte efterlevs.

Val 2018: Sverigedemokraterna

1. Vad utmärker ert partis Mellanösternpolitik (med Palestina och Israel i tanken)? Hur ser ni på en tvåstatslösning enligt 1967-års gränser? Anser ni att Östra Jerusalem bör bli huvudstad i en framtida palestinsk stat? Om ni inte stödjer en tvåstatslösning, vad är då ert förslag på lösning?

Sverigedemokraterna anser att det internationella samfundets övergripande målsättning i Mellanösternkonflikten måste vara en långsiktigt hållbar fred. Om en tvåstatslösning kan lösa konflikten i Israel-Palestina och leda till långsiktig fred är det något vi stödjer. En grundförutsättning för det är fredsförhandlingar där det ställs krav på båda parter, och där båda är beredda och ges möjlighet att kompromissa för hållbara lösningar.

2. Hur ser ni på blockaden av Gaza?

Sverigedemokraterna önskar att blockaden av Gaza inte skulle behövas då den orsakar problem för civilbefolkningen. Men Israel måste få tänka på sin befolknings säkerhet då Gaza styrs av terrororganisationen Hamas – en organisation vars främsta mål är att förinta Israel.

3. Vad anser ni att EU, FN och Sverige ska göra för att stoppa Israels expansion av de olagliga bosättningarna på Västbanken?

Sverigedemokraterna vill verka för förhandling mellan parterna gällande dessa områden.

4. Anser ni att det borde införas sanktioner av något slag mot Israel? Hur ser ni på att Israel har förmånliga samarbetsavtal med EU samtidigt som de bryter mot internationell rätt?

Sverigedemokraterna anser inte att det ska införas sanktioner mot Israel. Vi vill istället uppmuntra parterna till samtal så att parterna tillsammans kan nå en varaktig lösning.

Val 2018: Liberalerna

1. Vad utmärker ert partis Mellanösternpolitik (med Palestina och Israel i tanken)? Hur ser ni på en tvåstatslösning enligt 1967-års gränser? Anser ni att Östra Jerusalem bör bli huvudstad i en framtida palestinsk stat? Om ni inte stödjer en tvåstatslösning, vad är då ert förslag på lösning?

Liberalerna var det första partiet som föreslog en tvåstatslösning i Sveriges riksdag. Det driver vi fortfarande. Palestinierna har rätt till en stat, men denna måste vara demokratisk och respektera Israels säkerhet, och vice versa.

2. Hur ser ni på blockaden av Gaza?

Israel har rätt att försvara sig. Hamas har avfyrat tusentals raketer mot israeliska samhällen. Hamas är en garant för fortsatt konflikt och fortsatt lidande för den palestinska civilbefolkningen. Liberalerna menar att de israeliska motåtgärderna måste vara proportionerliga och inte drabba civilbefolkningen.

3. Vad anser ni att EU, FN och Sverige ska göra för att stoppa Israels expansion av de olagliga bosättningarna på Västbanken?

Fortsätta verka för förhandlingar om en långsiktigt hållbar fred. Liberalerna står bakom internationell rätt och är djupt kritiska till expansionen av bosättningar på Västbanken.

4. Anser ni att det borde införas sanktioner av något slag mot Israel? Hur ser ni på att Israel har förmånliga samarbetsavtal med EU samtidigt som de bryter mot internationell rätt?

Nej. Liberalerna vill ha handel med både Palestina och Israel.

Val 2018: Socialdemokraterna

1. Vad utmärker ert partis Mellanösternpolitik (med Palestina och Israel i tanken)? Hur ser ni på en tvåstatslösning enligt 1967-års gränser? Anser ni att Östra Jerusalem bör bli huvudstad i en framtida palestinsk stat? Om ni inte stödjer en tvåstatslösning, vad är då ert förslag på lösning?

Ett av den S-ledda regeringens första beslut var att erkänna staten Palestina. Detta för att ge stöd till de moderata krafterna bland palestinierna, underlätta en uppgörelse genom att göra parterna i dessa förhandlingar mindre ojämlika och för förhoppningsvis kunna bidra till mer hopp och framtidstro bland unga palestinier och israeler. Vi socialdemokrater vill verka för en fredlig lösning, grundad i folkrätten, på konflikten mellan Israel och Palestina där två stater kan existera sida vid sida, med Jerusalem som huvudstad för båda. Vi anser att utvecklingssamarbete med Palestina har en viktig roll för det Palestinska statsbygget och en fredligare framtid. Det centrala hindret för det palestinska statsbyggandet är den israeliska ockupationen. Samtidigt finns steg som den palestinska myndigheten redan nu kan ta för att förbättra situationen. Den palestinska myndigheten behöver bland annat göra demokratiska framsteg, bekämpa korruption, ta avstånd från våld och öka civilsamhällets utrymme.

2. Hur ser ni på blockaden av Gaza?

Blockaden av Gaza måste upphöra. Situationen i Gaza är kritisk. Vi anser att gränsövergångarna, villkorslöst och omedelbart måste öppnas – och hållas öppna – för humanitärt bistånd, handelsvaror, personer och givare, detta är något som den S-ledda regeringen konsekvent har framfört till Israel .

3. Vad anser ni att EU, FN och Sverige ska göra för att stoppa Israels expansion av de olagliga bosättningarna på Västbanken?

Ett av de största hindren för en tvåstatslösning är bosättningarna. Handel med produkter från bosättningarna bidrar till att upprätthålla dagens situation. Det är positivt att EU har ett handelsavtal med Israel men vi vill också understryka att produkter från bosättningarna inte omfattas av avtalets förmåner eftersom de inte är produkter från Israel. Varje EU-land bör bättre se till att detta efterlevs till fullo. Socialdemokraterna stödjer EU:s tydliga markering där vissa typer av samarbeten inom ramen för samarbetsavtalet inte kommer att genomföras i de fall de är relaterade till bosättningarna. Vi anser även att Sverige bör driva på i EU för lämplig EU-lagstiftning som motverkar finansiella transaktioner till bosättningarna.

4. Anser ni att det borde införas sanktioner av något slag mot Israel? Hur ser ni på att Israel har förmånliga samarbetsavtal med EU samtidigt som de bryter mot internationell rätt?

Vi driver inte att Sverige ska föreslå sanktioner mot Israel och några sådana initiativ har inte heller aktualiserats i FN:s säkerhetsråd. Vi anser att dialog och förhandling är den politiskt framkomliga vägen för att skapa bättre förutsättningar för en meningsfull fredsprocess.

Palestina i valet 2018

 

Frågor om utrikespolitik och internationell solidaritet har inte fått mycket utrymme i valdebatterna. Innan du röstar, läs på och fråga partiernas företrädare vad de anser om ockupationen av Palestina, om de står upp för mänskliga rättigheter och om de i handling agerar för ett slut på ockupationen och för en rättvis fred! 

Vi ställde fyra frågor till alla riksdagspartier och Feministiskt initiativ. Vi publicerar svaren oredigerade i sin helhet, men uppmanar alla att ställa fler frågor. Inte bara i valtider utan alltid. Och inte bara om vad de tycker, utan vad de faktiskt gör! 

Socialdemokraterna

Miljöpartiet

Vänsterpartiet

Feministiskt initiativ

Moderaterna

Centerpartiet

Liberalerna

Kristdemokraterna

Sverigedemokraterna

Val 2018: Vänsterpartiet

1. Vad utmärker ert partis Mellanösternpolitik (med Palestina och Israel i tanken)? Hur ser ni på en tvåstatslösning enligt 1967-års gränser? Anser ni att Östra Jerusalem bör bli huvudstad i en framtida palestinsk stat? Om ni inte stödjer en tvåstatslösning, vad är då ert förslag på lösning?

Vänsterpartiet vill se en rättvis och jämlik värld där alla människor har samma möjligheter och frihet att leva de liv de vill. För att nå dit krävs en mer rättvis och jämlik fördelning av jordens resurser och en större respekt för mänskliga rättigheter och folkrätten. Konflikten mellan Israel och Palestina är allt annat är rättvis och jämlik, både när det gäller fördelning av resurser och respekten för grundläggande rättigheter. Vår kritik mot Israels ockupation av Palestina grundar sig i att ockupationen strider mot folkrätten, inte i att vi som parti är pro-palestinier eller anti-israeler. Vänsterpartiet är en konsekvent försvarare av mänskliga rättigheter och folkrätten över hela världen. Genom sina konsekventa brott mot folkrätten framstår Israel som genuint ointresserat av att upphäva den ockupation av palestinsk mark som pågått i årtionden. Ett hävande av ockupationen är nyckeln till en varaktig fred i Mellanöstern. Vänsterpartiet anser att Israel måste häva blockaden av Gaza, dra sig tillbaka från ockuperat område, att bosättningarna måste utrymmas och att en fri och demokratisk palestinsk stat bör upprättas inom 1967 års gränser. Frågan om vilken status staden Jerusalem ska ha är central. FN har i flertalet resolutioner (bl.a. resolution 478) fastställt att Östra Jerusalem är ett palestinskt territorium och en del av det ockuperade Västbanken. En förutsättning för att ockupationen av östra Jerusalem ska upphöra är att de israeliska bosättningar som finns på området avvecklas och att inga nya byggs. Något Israel lovat vid flera tillfällen, men aldrig uppfyllt. Israel fortsätter att demolera palestinska hem och ge godkännande till bygget av nya bosättningar i Östra Jerusalem. Fred kommer inte att vara möjlig utan en lösning på frågan om Jerusalems status och utan att Israels ockupation av Östra Jerusalem hävs.

2. Hur ser ni på blockaden av Gaza?

Vänsterpartiet menar att blockaden av Gaza måste hävas. Blockaden har kritiserats hårt, bl.a. av den israeliska människorättsorganisationen B’Tselem och Amnesty International som båda menar att isoleringen är en kollektiv bestraffning i strid med folkrätten. Isoleringen har i grunden slagit sönder ekonomin i Gaza och skapat en djup humanitär kris. Den israeliska blockaden innebär dessutom att den humanitära hjälp som erbjuds får betydligt svårare att nå de mest behövande. Israels blockad av Gaza är inte bara en oacceptabel kollektiv bestraffning, den är också kontraproduktiv – inget tyder på att den försvagat Hamas. Vänsterpartiet menar att Sverige ska stå upp för folkrätten och kräva att Israels kollektiva bestraffning av Gazas befolkning upphör.

3. Vad anser ni att EU, FN och Sverige ska göra för att stoppa Israels expansion av de olagliga bosättningarna på Västbanken?

Antalet israeliska bosättare på ockuperad palestinsk mark är i dag över en halv miljon. Bosättningarna utgör ett tydligt brott mot fjärde Genèvekonventionen och anses vara ett krigsbrott av ICC (Internationella brottmålsdomstolen). Att ICC har inlett en förundersökning för att utreda eventuella brott är mycket välkommet. Förutom att den expansiva bosättningspolitik som Israel bedriver är olaglig, slår den effektivt sönder den palestinska infrastrukturen och möjligheten att bygga upp ett fungerande samhällssystem. Avvecklingen av bosättningarna är en nyckelfråga i fredsprocessen. Trots det fortsätter israeliska makthavare att godkänna byggandet av fler bosättningar. Vänsterpartiet menar att Sverige måste agera kraftfullt inom EU och FN för att förhindra att nya israeliska bosättningar tillkommer på palestinsk mark och för att befintliga bosättningar avvecklas omgående. EU bör framför allt agera genom att använda associeringsavtalet som påtryckningsmedel för förändring. Vänsterpartiet önskar att FN skulle sätta kraft och handling bakom de resolutioner som fördömer bosättningarna, men tyvärr blockeras den typen av åtgärder konsekvent. Samtidigt ska FN:s roll i att ta fram fakta om utvecklingen på Västbanken och kritisera brott och övergrepp inte underskattas. Sverige bör införa en tydlig ursprungsmärkning av israeliska bosättarprodukter. Regeringen bör också utforma förslag som förbjuder svenska företag och investerare att bedriva ekonomiskt samarbete i form av handel och investeringar med illegala bosättningar.

4. Anser ni att det borde införas sanktioner av något slag mot Israel? Hur ser ni på att Israel har förmånliga samarbetsavtal med EU samtidigt som de bryter mot internationell rätt?

Israels ockupation av Palestina hade inte varit möjlig utan EU:s förmånliga handelsavtal med Israel eller utan USA:s militära bistånd till landet. Att Europeiska unionen år efter år ”betonar vikten av att gränserna till Gaza öppnas” och riktar kritik mot delar av Israels politik förändrar tyvärr inte situationen för palestinierna så länge Israel kan ignorera EU:s kritik utan att det får några konsekvenser. En förutsättning för att Sveriges och EU:s uttalanden ska göra skillnad är att man också är beredd att sätta tyngd bakom sitt budskap. Samarbetet mellan EU och Israel är omfattande och ger EU en möjlighet att sätta press mot Israel att respektera folkrätten. Associeringsavtalet mellan EU och Israel är t.ex. villkorat med respekt för de mänskliga rättigheterna. EU:s associationsavtal med Israel innefattar förmånliga handelsavtal som ger det israeliska näringslivet stora ekonomiska fördelar. På så vis bidrar EU till att stärka den ekonomiska basen för ockupationspolitiken. Vänsterpartiet menar att Sverige ska motsätta sig att EU fördjupar sitt samarbete med Israel på något område och suspendera det nuvarande associeringsavtalet så länge Israel inte avvecklar bosättningarna och vägspärrarna på ockuperat område, avbryter blockaden av Gaza och upphör med byggandet av muren på Västbanken. Vi anser att Sverige i första hand ska använda associeringsavtalet som påtryckningsmedel, men att sanktioner också kan vara en möjlig åtgärd.

Givarbrev nr 1, 2018

Vaknade upp i morse i ett molnigt men annars fint Jerusalem. Kom till Ben Gurion-flygplatsen i torsdags och var lite nervös för att inte komma in eftersom PGS står på Israels svarta lista. Men det gick bra, inga frågor och vi var inne på fem minuter. Hoppas att det bara är politisk retorik för att skrämma folk från att resa hit.

Jag är här för att göra projektuppföljning, träffa revisorer och diskutera det framtida PCO-programmet där våra partners i Palestina och i Libanon ska samarbeta och arbeta mot samma mål. Men framför allt är jag här för att introducera Louise Thorn som ska efterträda mig när jag går i pension. Från den sista mars kommer jag bara att jobba två dagar i veckan. Det känns konstigt att sluta jobba heltid för PGS efter alla dessa år. Jag kommer framförallt att sakna alla fantastiska människor jag lärt känna genom åren. Människor i Palestina som trots ockupation, fattigdom och andra svårigheter idogt jobbar vidare för att få sin frihet och en bättre framtid för sina barn.

Jag är glad att Louise är den som efterträder mig då hon har erfarenheter av arbete i både Libanon och Palestina och för att hon delar de solidaritetstankar som är Palestinagruppernas grund i arbetet för ett fritt Palestina och självbestämmande för det palestinska folket.

Jag kan inte låta bli att tänka tillbaka på hur allt har förändrats sedan jag var i Palestina första gången 1990, då för att jobba för Diakonia och med de som skadats under den första Intifadan. Fredsförhandlingarna och all glädje och tro om en bättre framtid som följde i och med Osloavtalet 1993. Glädjen som försvann när man förstod att Oslo inte skulle ledan någonstans. Istället påbörjades bygget av muren, permanenta vägspärrar överallt, en snabb utbyggnad av bosättningar, belägring av städerna 2002 och stor förstörelse av flyktinglägret i Jenin. Två krig mot Gaza och den nu mer 10 år långa och förödande belägringen av Gaza. Och nu senast USA:s och Donald Trumps beslut att erkänna Jerusalem som Israels huvudstad, helt emot FN:s beslut och sen beskedet om indragna bistånd till UNRWA som påverkar miljontals flyktingar.

 Allt detta har givetvis påverkat PGS samarbetspartners men jag är full av beundran över att de inte ger upp. Utan att de fortsätter sitt arbete för att ge barn och ungdomar rätten till att läsa, ha roligt, spela datorspel, dansa, sjunga och sporta. I ett hårt ansatt område som Palestina utgör våra partnerorganisationer en viktig kontrast i många barn och ungdomars liv. En paus där de får lov att ägna sig åt sina fritidsintressen och glömma ockupationen för en stund.

Jerusalem 2018-03-11
Yvonne Fredriksson

Givarbrev 4, 2017

Ett sort tack till alla er som gett regelbundna bidrag till Palestinainsamlingen under 2017. Utan ert engagemang hade det inte varit möjligt för oss att planera och genomföra de barn- och ungdomsprojekt som vi stödjer och samarbetar med i Palestina och Libanon. Det är också glädjande att så många av lokalgrupperna är ute med bössor och samlar pengar på gator och torg. Tack vare månadsgivare och pengar i bössorna har vi förutom egeninsatser till pågående projekt, kunnat ge bidrag till flera organisationer.

I februari utbröt strider i det palestinska flyktinglägret Ein el Hilweh i Libanon. Det ledde till att 600 familjer flydde från lägret och sökte skydd i skolor och moskéer i Saida. Naba’a, PGS samarbetspartner sedan flera år tillbaka fick ett bidrag på 60 000 kr för att i samarbete med UNRWA stödja de familjer som var i störst behov av stöd. 

Negev Coexistence Forum (NRF) fick i april ett bidrag på 50 000 kr för deras arbete att ge stöd till beduinerna i Negevöknen i södra Israel som hotas av tvångsförflyttning och som fått sina bostäder rivna gång på gång. De beskriver sig själva på hemsidan: ”NCF considers that the State of Israel fails to respect, protect and fulfill its human rights obligations, without discrimination, towards the Arab-Bedouin citizens in the Negev. As a result, the Forum has set out as one of its goals to achieve full civil rights and equality for all those living Negev.”

I april gav vi ett bidrag på 50 000 kronor till Saraya Center for Community Service. De gör ett viktigt arbete med att stödja utsatta barn i gamla Stan i Jerusalem. Bidraget gick till fritidsaktiviteter för barnen där de använder drama, målning, historieberättande, läsning.

I somras gjorde Anna Wester ett reportage om unga skateboardåkare till temaskriften Palestina-Berättelser. Hon åkte till Qalqilya på norra Västbanken och besökte SkateQilya som är ett projekt där man genom Skateboardåkning arbetar för att stärka ungdomar och lära dem om konst, samhällsengagemang och ledarskap. Anna blev väldigt imponerad av verksamheten. De har fått ett bidrag på 25 000 kr från Palestinainsamlingen.
Beduinerna som bor i Jerusalemområdet har under lång tid hotats med fördrivning, vilket nu är än mer aktuellt sedan president Donald Trump erkänt Jerusalem som Israels huvudstad. I oktober besökte tre representanter för organisationen Jahalin Solidarity Göteborg och Stockholm för en talarturné och de har fått ett bidrag på 25 000 kr från Palestinainsamlingen.

I september tog det treåriga autismprojektet i samarbete med Gaza Community Mental Health Program slut. Nu ska de ansvariga för projektet skriva en rapport om projektet som ska utmynna i en vetenskaplig artikel under våren 2018. I början av december höll de som arbetat med projektet ett seminarium om hur man får till en effektiv behandling av barn med autism i ett område som Gaza. Fler än 50 personer kom och lyssnade och har givit fin feedback; “Vi fick en spännande inblick genom fyra eldsjälar från Uppsala. Ett stort tack till Lena Nilsson, Josefin Mannberg, David Henley och Henrik Pelling. Vi är mycket imponerade av ert fantastiska arbete!”

God Jul – Gott Nytt År önskar vi alla från Palestinagrupperna!

Akutstöd till PMRS juni 2018

De senaste månadernas demonstrationer i Palestina och framförallt i Gaza har resulterat i tusentals skadade personer. Minst 102 palestinier varav 12 barn har dödats och fler än 12 271 personer har skadats. 6 760 har vårdats på sjukhus på grund av sina skador och av de intagna har 3 598 (53 %) skadats av skarp ammunition.

De som skadats kommer inte bara att behöva avancerad vård i det akuta skedet, de kommer även att behöva vård och stöd från öppenvården under många år framöver.

Palestinian Medical Relief Society (PMRS) skickade en förfrågan om stöd för sitt akuta arbete men även för sitt långsiktiga medicinska arbete, sjukgymnastik och hjälpmedel. PGS beslutade sig för att ge ett stöd om 200 000 kronor till PMRS viktiga arbete.

Sidor