Program och stadgar

PGS strategiska plan för 2012-2013 finns att läsa i pdf-format längst ner 

Program för Palestinagrupperna i Sverige (PGS)
Antaget vid PGS kongress 26-27 maj 2012

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden, organisation.

PGS har till syfte att:

- verka för bredast möjliga stöd åt det palestinska folkets rätt till nationellt oberoende: politiskt genom opinionsbildning, ekonomiskt och humanitärt genom Palestinainsamlingen.

- verka för att Israel lämnar alla ockuperade områden på Västbanken, i Gaza, Östra Jerusalem och Golanhöjderna.

- verka för att en livskraftig suverän palestinsk stat etableras på Västbanken och Gaza med Östra Jerusalem som dess huvudstad.

- verka för stöd åt, och en rättvis lösning, för de palestinska flyktingarna och deras rätt att återvända och få kompensation i enlighet med FN:s resolution 194.

- verka för att Israels apartheidliknande diskriminering av palestinier upphör och att alla medborgare i Israel garanteras fulla medborgerliga och demokratiska fri- och rättigheter

- verka för att palestinska myndigheter, institutioner och organisationer trots israelisk ockupation respekterar och arbetar för fulla medborgerliga och demokratiska fri- och rättigheter.

- medverka i arbetet för en demokratisk utveckling i det palestinska samhället bland annat genom olika former av samarbeten med det civila samhället och folkrörelser som främjar en sådan utveckling.

- sprida kunskap om Palestina och dess folk, historia, seder, traditioner och kultur.

PGS betraktar det palestinska parlamentet och presidentämbetet som legitima representanter för palestinierna i de områden där val hållits, och PLO som det palestinska folkets legitima representant utanför dessa områden.

PGS tar endast ställning i frågor som rör Palestina-Israelkonflikten och det palestinska folkets rättigheter. PGS bekämpar all form av rasism, antisemitism och främlingsfientlighet.

 


 

Stadgar för Palestinagrupperna i Sverige (PGS)

Senast behandlade vid PGS kongress 26-27 maj 2012

§ 1. Namn och målsättning

Palestinagrupperna i Sverige (PGS) har målsättningen att samla en bred opinion för det palestinska folkets rättigheter, så som de preciseras i det av PGS kongress fastställda programmet.

PGS är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.

§2. Medlemskap

Mom 1
Medlemskap kan erhållas av enskilda och organisationer som ansluter sig till förbundets program och stadgar, och vars medlemsavgift registrerats. Medlemskap gäller kalenderår.

Mom 2
Enskild medlem har rätt att delta i val till förtroendeuppdrag och är själv valbar.

Mom 3
Medlem har rätt att få information om förbundets arbete.

Mom 4
Om två eller fler i samma familj är medlemmar i förbundet behöver bara en medlem betala full avgift. Övriga betalar halv avgift.

§3 Lokalgrupp

Mom 1
Medlemmar som så önskar kan bilda en lokalgrupp.

Mom 2
Lokalgrupps bildande ska godkännas av förbundsstyrelsen.

Mom 3
Upplöses lokalgrupp tillfaller dess tillgångar förbundet.

§4. Kongress

Mom 1
Förbundets högsta beslutande organ är kongressen. Kongress hålls när förbundsstyrelsen kallar, eller minst en tredjedel av medlemmarna så begärt. Kongress hålls dock högst med 26 månaders mellanrum.

Mom 2
Kallelse till kongress ska skickas ut senast 2 månader i förväg. Motioner ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast 1 månad före kongressen. Kongresshandlingar ska skickas ut senast 2 veckor före kongressen.

Mom 3
Enskild medlem har rätt att motionera till kongressen och att, med yttrande och rösträtt delta på kongressen.

Mom 4
Förbundsstyrelsens ledamöter deltar i kongressen med yttrande och förslagsrätt.

Mom 5
Medlemsorganisation har rätt att sända en observatör till kongressen. Observatör deltar i kongressen med yttrande och förslagsrätt.

Mom 6

Kongressens uppgifter är att
1. Fastställa program och stadgar
2. Behandla verksamhets- och revisionsberättelse
3. Behandla frågan om ansvarsfrihet för avgående förbundsstyrelse
4. Välja ordförande och förbundsstyrelse
5. Välja två revisorer för förbundet och utse auktoriserad revisor för Palestinainsamlingen
6. Behandla motioner och förslag från styrelsen
7. Behandla eventuella stadgeändringar
8. Välja valberedning
9. Besluta om medlemsavgiftens storlek

§5. Förbundsstyrelse

Mom 1
Förbundsstyrelsen är förbundets högsta beslutande organ mellan kongresserna.

Mom 2
Förbundsstyrelsen har till uppgift att utifrån program, stadgar och kongressbeslut leda förbundets arbete.

Styrelsen är beslutsmässig när kallelse utgått till samtliga ledamöter minst två veckor före mötet och fler än hälften av ledamöterna är närvarande.

Mom 3
Förbundsstyrelsen konstituerar sig själv.

Förbundsstyrelsen utser ett verkställande utskott som verkställer fattade beslut och handhar det löpande arbetet.

Förbundsstyrelsen beslutar om inrättande av centrala utskott och utser ledamöter i dessa.

§6. Allmänna bestämmelser

Vid kongress och övriga möten fattas beslut med enkel majoritet, om inte annat anges i stadgan. Vid lika röstetal avgör sittande mötesordförande i sakfråga, vid val avgör lotten.

§7. Palestinainsamlingen

Mom 1
PGS ska genom Palestinainsamlingen samla in pengar till det palestinska folket. Inkomna medel ska användas till bistånd som stöder det palestinska folkets strävan efter nationellt oberoende och demokrati.

Mom 2
Förbundsstyrelsen ska granska Palestinainsamlingen vid varje förbundsstyrelsemöte.

Förbundsstyrelsen beslutar hur Palestinainsamlingens medel ska disponeras, och sådana beslut ska protokollföras.

Mom 3
Palestinainsamlingen granskas årligen av auktoriserad revisor.

§8. Stadgeändring

Ändring av förbundets stadga beslutas av kongressen, med två tredjedels majoritet. Stadgeändring träder i kraft omedelbart.

§9. Upplösning

Mom 1
Beslut om upplösning av Palestinagrupperna i Sverige ska fattas av två på varandra följande kongresser. Tre fjärdedels majoritet erfordras vid båda besluten.

Mom 2
Upplöses förbundet tillfaller dess tillgångar Palestinainsamlingen att förmedlas till pågående projekt.

Mom 3
Den första kongress som beslutar om upplösning av förbundet skall också fatta beslut om hur Palestinainsamlingens medel ska fördelas mellan biståndsprojekten. Beslutet ska fastställas samtidigt som det andra kongressbeslutet fattas om upplösning av förbundet. Besluten fattas med enkel majoritet.

Air Jordan VII 7.5 Ture Flight

d6_nid: 
1 764