Lev upp till era manifesterade övertygelser om Palestinakonflikten!
Ta initiativ till ett gemensamt svenskt agerande för en FN-baserad fredslösning!

Vi riktar detta öppna brev med förslag till ett svenskt agerande till utrikesminister Carl Bildt och socialdemokraternas partiordförande Mona Sahlin av två skäl:

– Vi tror att ett gemensamt svenskt agerande över blockgränserna till förmån för en rättvis fred i Mellanöstern skulle ha betydligt större effekt än blockbundna utspel och uttalanden,

– vi vet att just ni båda på olika sätt har manifesterat insikter och åsikter kring konflikten mellan ockupationsmakten Israel och det ockuperade palestinska folket som ger hopp om att ni skulle kunna agera konstruktivt.

Carl Bildt,
i samband med medverkan i valövervakning i Palestina i början av 2005 rapporterade du på din blogg ett stort antal iakttagelser som visade att du betraktade den israeliska ockupationen som såväl folkrättsstridig som ohållbar.

Strax före din utnämning till utrikesminister undertecknade du ett upprop som föreslog en fredslösning i enlighet med folkrätten och relevanta FN-resolutioner, vilket bland annat innebär ett slut på den israeliska ockupationen och upprättande av en palestinsk stat på Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem enligt 1967 års gränser.

I ett brev till Palestinagrupperna den 6/11 2006 markerade du en hållning som i allt väsentligt visade att du stod fast vid dessa insikter och ståndpunkter.

Mona Sahlin,
när du valdes till partiordförande välkomnades det särskilt av de grupper inom socialdemokratin som engagerar sig för en rättvis fredslösning i Palestina.

Den 14 februari 2007, i samband med riksdagens utrikespolitiska debatt, gjorde socialdemokraterna en egen utrikespolitisk deklaration som dels innehåller kritik av den israeliska ockupationspolitiken, dels kräver att ”regler för import av krigsmateriel bör utarbetas i enlighet med samma principer som gäller för export av samma slags produkter.” Eftersom Israel i enlighet med gällande principer inte får köpa krigsmateriel från Sverige är det klart att Israel efter en socialdemokratisk återkomst till regeringsmakten inte heller får sälja krigsmateriel till Sverige.

I en lördagsintervju i Dagens Eko i september 2007 bekräftade du att det rådde en motsättning mellan Göran Persson och Anna Lindh angående Israel/Palestina och att du själv sympatiserade med Anna Lindhs linje.

Till detta kommer att sju f d svenska utrikesministrar, såväl socialdemokratiska som borgerliga, hösten 2004 (DN-debatt 29 oktober 2004) gjorde ett gemensamt utspel med krav på ökade svenska insatser för fred i Mellanöstern, såväl självständigt som via EU, där det fastslogs att det är Israel som har huvudansvaret för att bryta dödläget. Hård kritik riktades mot den israeliska ockupations- och erövringspolitiken, inte minst mot bosättningarna och muren på Västbanken.

Utspelet utmynnade bland annat i krav om internationell närvaro i Palestina, såväl av valobservatörer som av fredstrupper.

Mot denna bakgrund anser vi att det borde finnas grundval för ett starkt och politiskt brett svenskt agerande för att förmå Israel att fullt ut agera i enlighet med folkrätt och FN-beslut. Som framgår av ovanstående är den svenska politiska makteliten uppenbarligen medveten om att huvudansvaret för att en rättvis fred inte har uppnåtts ligger hos ockupationsmakten Israel.

Samtidigt är det uppenbart att Israel inte kommer att följa folkrätt och FN-beslut utan yttre påtryckningar. Om inte världssamfundet tvingar Israel att följa internationella spelregler och beslut kommer desperationen bland palestinierna att öka. I förlängningen hotar nya storkrig med oöverskådliga konsekvenser.

Palestinagrupperna begär inget annat av er än att ni tillämpar samma principer för Israel som för alla andra stater som bryter mot internationella spelregler och vidtar samma skyddsåtgärder för palestinierna som för människorna i Darfur, Kongo m fl platser där internationella skyddstrupper försöker skydda oskyldiga civilbefolkningar.

Därför kräver vi en parti- och blocköverskridande svenskt initiativ för

– så kallade riktade sanktioner mot Israel, gärna enligt den modell som fredsforskare i Uppsala utarbeta inom ramen för ett FN-projekt
– skyddstrupper till de palestinska områdena
– slut på det svensk-israeliska vapensamarbetet

För Palestinagrupperna i Sverige

Per Gahrton, ordförande
Anna Wester, förbundssekreterareNike Air Flight Huarache

d6_nid: 
1 126