Vi, deltagare i det nionde Sjöviksseminariet – norra Europas största årliga forum för samtal och diskussioner kring Israel/Palestinafrågan – uttalar härmed vårt stöd för det folkliga ickevåldsmotståndet mot den israeliska ockupationen i Palestina. 

Vi uppmanar till stöd för det så kallade BDS-uppropet, som undertecknats av över 200 olika organisationer inom det palestinska civilsamhället, och som innefattar Bojkott, Desinvesteringar och Sanktioner riktade mot Israel tills landet  

- upphör med diskrimineringen av sina palestinska medborgare   
- avbryter bosättningspolitiken på Västbanken och drar sig tillbaka från allt ockuperat område    
- medverkar till ett rättvist återvändande av de palestinska flyktingarna i enlighet med FN:s resolution 194.  

Vi uppmärksammar att det palestinska ickevåldsmotståndet är, och alltid har varit, en central del i den palestinska legitima befrielsekampen. Ett motstånd som inspirerat demokratirörelserna i andra länder i Mellanöstern. 

Vi uppmanar den svenska regeringen, företag, organisationer och enskilda att ta sitt ansvar och stödja det palestinska ickevåldsmotståndet genom att avstå från alla icke nödvändiga kontakter med Israel och upphöra med samarbete inom handel, vetenskap, kultur och idrott med företag och institutioner inblandade i ockupations- och diskrimineringspolitiken. 

Vi uppmanar särskilt den svenska regeringen att omedelbart avsluta allt militärt samarbete med Israel, vidta åtgärder för att få handelsavtalet mellan Israel och EU suspenderat så länge Israel inte lever upp till kravet om respekt för mänskliga rättigheter, och att aktivt verka för ett internationellt erkännande av ett fritt, oberoende och självständigt Palestina inom de av FN erkända gränserna.

Adidas Shoes

d6_nid: 
2 174